اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۶


عدالت معاوضی و قاعده موازنه جلد 3 «آثار قاعده» ( بازچاپ1403)

دسته بندی: حقوق مدني - حقوق مدني 3 ( تعهدات )

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۰۷۵

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۰۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اثر قاعده درتعهدات مالي
2- ايجاد موازنه حقوق در ديون به ارزش
3- ايجاد موازنه حقوق درسايرتعهدات مالي
4- اثر دوم قاعده: ايجاد حقِّ حَبس
5- مفهوم حقِّ حَبس
6- شرايط اجراي حق حبس
7- عمومي يا استثنايي بودن حق حبس
8- آثارموازنه در ساير روابط حقوقي
9 - برقراري موازنه با كمك اصل40ق.ا و قاعده لاضرر
10- اجراي خيارغَبن درتمام تعهدات معاوضي
11- خيارتخلف ازشرطِ ضمنيِ و بنايي حسن نيَّت درتمام قراردادهاي معاوضي
12- جريان قاعده موازنه درجريان بخشش مهرتوسط زن