• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
مجمع علمی فرهنگی مجد
۱۴۰۰۰۰۰ ریال
مجمع علمی فرهنگی مجد
۱۷۰۰۰۰۰ ریال
علی‌رضا جعفرزاده بهاءآبادی
۱۹۰۰۰۰۰ ریال
دکتر پیمان حکیم زاده خوئی دکتر ریحانه دروگری
۶۷۰۰۰۰۰ ریال
دکتر امیرحسین محبعلی
۳۶۰۰۰۰۰ ریال
دکتر امیر درون پرور
۳۴۰۰۰۰۰ ریال
محمد علیدوست اقدم فاطمه عابدی فرد
۱۹۰۰۰۰۰ ریال
مجمع علمی فرهنگی مجد
۱۵۰۰۰۰۰ ریال
مجمع علمی فرهنگی مجد
۱۴۰۰۰۰۰ ریال
امیرحسین دهقانپور
۱۹۰۰۰۰۰ ریال
دکتر داریوش ضرونی سالار عزیزی
۲۳۰۰۰۰۰ ریال
دکتر داود اندرز
۲۵۰۰۰۰۰ ریال
دکتر سمیه رسول پور نالکیاشری دکتر افشین جعفری
۲۲۰۰۰۰۰ ریال
فاطمه خواجوئی زاده
۲۴۰۰۰۰۰ ریال
دکتر سید عباس حسینی نیک
۵۵۰۰۰۰ ریال
دکتر میلاد حسینی بلوچی دکتر نسیم برخی
۱۲۵۰۰۰۰ ریال
سیدمحمدرضا حسینی
۲۷۰۰۰۰۰ ریال
دکتر یاسر حاجی‌پور
۱۲۰۰۰۰۰ ریال
دکتر سید جعفر حسینی
۱۱۵۰۰۰۰ ریال
دکتر محمدتقی رفیعی کوثر رمضانی
۱۰۵۰۰۰۰ ریال
محمد حسن حجاریان
۸۰۰۰۰۰ ریال
امین حاجی وند دکتر نوید زمانه قدیم شایان حاضری
۱۱۵۰۰۰۰ ریال
دکتر محمد وارسته بازقلعه
۱۴۵۰۰۰۰ ریال
مصطفی امیری محمد شهاب جلیلوند
۹۵۰۰۰۰ ریال
دکترفرزاد فلاحی
۱۱۵۰۰۰۰ ریال
دکتر سید محمد طباطبائی نژاد امیر زرودی
۱۱۰۰۰۰۰ ریال
دکتر محمد خاکباز
۱۴۰۰۰۰۰ ریال
دکتر محمد بلغاری
۷۱۰۰۰۰۰ ریال
دکتر هوشنگ شامبیاتی
۱۸۰۰۰۰۰ ریال
دکتر هوشنگ شامبیاتی
۱۴۰۰۰۰۰ ریال
واحد پژوهش مجد
۱۸۰۰۰۰۰ ریال
المیرا نقی زاده باقی
۹۰۰۰۰۰۰ ریال
دکتر اسدالله لطفی
۴۰۰۰۰۰۰ ریال
دکترعلیرضاحسنی محمدغلامی بهنمیری رضابیک پور
۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال
فرح ناز پروین
۱۴۰۰۰۰۰ ریال
سید حسین حسینی نیک
۷۰۰۰۰۰۰ ریال
دکتر مریم عباچی
۲۴۰۰۰۰۰ ریال
مصطفی اصغر زاده بناب
۲۹۰۰۰۰۰ ریال
بهنام دارابی
۲۹۰۰۰۰ ریال
دکتر محمد وارسته بازقلعه
۹۹۰۰۰۰ ریال
مجید اینانلو
۱۳۵۰۰۰۰ ریال
محسن عباسی مقرب
۲۲۵۰۰۰۰ ریال
دکتر سید عباس حسینی نیک
۵۰۰۰۰۰۰ ریال
دکتر ابراهیم عبدی پور فرد
۲۳۰۰۰۰ ریال
مارگوت ایسالومون
۳۴۰۰۰۰۰ ریال
دکتر محسن مرادی اوجقاز دکتر محمدرضا الهی منش
۲۰۰۰۰۰ ریال
۵۰%
ناموجود
دکتر حمید ابهری
۱۴۰۰۰۰ ریال
دکتر سبحان طیبی دکتر بی تا آزاد بخت
۳۳۰۰۰۰۰ ریال