• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
محمد حسن،حجاریان
۱۶۰۰۰۰۰ ریال
دکتر،سام محمدی
۲۴۰۰۰۰۰ ریال
دکتر،سید ابراهیمی قدسی دکتر،سحر پورحسن زیوه
۲۷۰۰۰۰۰ ریال
امین،حاجی وند
۲۳۰۰۰۰۰ ریال
دکتر،محمد وارسته بازقلعه
۲۹۰۰۰۰۰ ریال
مجمع،علمی فرهنگی مجد
۲۲۰۰۰۰۰ ریال
مجمع،علمی فرهنگی مجد
۲۶۰۰۰۰۰ ریال
مهناز،سعیدی راد
۳۳۰۰۰۰۰ ریال
مهران،ربیعی دولت آبادی
۱۷۰۰۰۰۰ ریال
دکترسیدحسام،الدین لسانی دکتر،محمد تیموری
۱۶۰۰۰۰۰ ریال
حسین،احمدی
۱۵۰۰۰۰۰ ریال
امین،حاجی وند
۱۱۵۰۰۰۰ ریال
دکترفرزاد،فلاحی
۱۱۵۰۰۰۰ ریال
دکتر،سید محمد طباطبائی نژاد امیر،زرودی
۱۱۰۰۰۰۰ ریال
دکتر،محمد خاکباز
۱۴۰۰۰۰۰ ریال
دکتر،محمد خاکباز
۱۹۰۰۰۰۰ ریال
سامان،عسکری رضا،زرجان
۹۰۰۰۰۰ ریال
دکتر،فاطمه میر احمدی
۱۴۰۰۰۰۰ ریال
جعفر،بورنگ محمدرضا،امیر سهرابی
۱۱۰۰۰۰۰ ریال
دکتر،محمد عالم زاده
۹۰۰۰۰۰ ریال
دکتر،جعفر نظام الملکی
۱۰۰۰۰۰۰ ریال
دکتر،عاطفه شیخ اسلامی
۲۰۵۰۰۰۰ ریال
رامین،علیزاده علی،اروجی دگر ماندرق
۱۰۵۰۰۰۰ ریال
رامین،علیزاده محمود،رضا احدی
۶۰۰۰۰۰ ریال
دکتر،محمد خاکباز
۱۰۰۰۰۰۰ ریال
محمد،حسین عزیزی
۷۵۰۰۰۰ ریال
واحد،پژوهش مجد
۲۴۰۰۰۰۰ ریال
دکتر،محمد بلغاری
۷۱۰۰۰۰۰ ریال
دکتر،محمد تقی رفیعی
۷۵۰۰۰۰۰ ریال
دکتر،هوشنگ شامبیاتی
۱۸۰۰۰۰۰ ریال
عاطفه،افکاری
۱۶۰۰۰۰۰ ریال
دکتر،هوشنگ شامبیاتی
۱۴۰۰۰۰۰ ریال
واحد،پژوهش مجد
۱۸۰۰۰۰۰ ریال
دکتر،اسدالله لطفی
۴۰۰۰۰۰۰ ریال
دکترعلیرضاحسنی، محمدغلامی،بهنمیری رضابیک،پور
۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال