• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
محمد علیدوست اقدم فاطمه عابدی فرد
۱۹۰۰۰۰۰ ریال
مجمع علمی فرهنگی مجد
۱۵۰۰۰۰۰ ریال
مجمع علمی فرهنگی مجد
۱۴۰۰۰۰۰ ریال
امیرحسین دهقانپور
۱۹۰۰۰۰۰ ریال
دکتر داریوش ضرونی سالار عزیزی
۲۳۰۰۰۰۰ ریال
دکتر داود اندرز
۲۵۰۰۰۰۰ ریال
دکتر سمیه رسول پور نالکیاشری دکتر افشین جعفری
۲۲۰۰۰۰۰ ریال
فاطمه خواجوئی زاده
۲۴۰۰۰۰۰ ریال
مجمع علمی فرهنگی مجد
۱۱۰۰۰۰۰ ریال
مجمع علمی فرهنگی مجد
۱۵۰۰۰۰۰ ریال
مجمع علمی فرهنگی مجد
۱۷۰۰۰۰۰ ریال
دکتر سعید دلاور
۳۱۰۰۰۰۰ ریال
موسسه بین المللی حقوق و تجارت جهانی
۴۷۰۰۰۰۰ ریال
عارفه مدنی کرمانی
۲۵۰۰۰۰۰ ریال
دکتر سید عباس حسینی نیک
۵۵۰۰۰۰ ریال
دکتر میلاد حسینی بلوچی دکتر نسیم برخی
۱۲۵۰۰۰۰ ریال
سیدمحمدرضا حسینی
۲۷۰۰۰۰۰ ریال
دکتر یاسر حاجی‌پور
۱۲۰۰۰۰۰ ریال
دکتر سید جعفر حسینی
۱۱۵۰۰۰۰ ریال
دکتر محمدتقی رفیعی کوثر رمضانی
۱۰۵۰۰۰۰ ریال
محمد حسن حجاریان
۸۰۰۰۰۰ ریال
امین حاجی وند دکتر نوید زمانه قدیم شایان حاضری
۱۱۵۰۰۰۰ ریال
دکتر محمد وارسته بازقلعه
۱۴۵۰۰۰۰ ریال
مصطفی امیری محمد شهاب جلیلوند
۹۵۰۰۰۰ ریال
دکترفرزاد فلاحی
۱۱۵۰۰۰۰ ریال
دکتر سید محمد طباطبائی نژاد امیر زرودی
۱۱۰۰۰۰۰ ریال
دکتر محمد خاکباز
۱۴۰۰۰۰۰ ریال
دکتر محمد بلغاری
۷۱۰۰۰۰۰ ریال
دکتر هوشنگ شامبیاتی
۱۸۰۰۰۰۰ ریال
دکتر هوشنگ شامبیاتی
۱۴۰۰۰۰۰ ریال
واحد پژوهش مجد
۱۸۰۰۰۰۰ ریال
المیرا نقی زاده باقی
۹۰۰۰۰۰۰ ریال
دکتر اسدالله لطفی
۴۰۰۰۰۰۰ ریال
دکترعلیرضاحسنی محمدغلامی بهنمیری رضابیک پور
۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال
فرح ناز پروین
۱۴۰۰۰۰۰ ریال
سید حسین حسینی نیک
۷۰۰۰۰۰۰ ریال
دکتر مریم عباچی
۲۴۰۰۰۰۰ ریال
مصطفی اصغر زاده بناب
۲۹۰۰۰۰۰ ریال
بهنام دارابی
۲۹۰۰۰۰ ریال
دکتر محمد وارسته بازقلعه
۹۹۰۰۰۰ ریال
مجید اینانلو
۱۳۵۰۰۰۰ ریال
محسن عباسی مقرب
۲۲۵۰۰۰۰ ریال
دکتر سید عباس حسینی نیک
۵۰۰۰۰۰۰ ریال
دکتر ابراهیم عبدی پور فرد
۲۳۰۰۰۰ ریال
مارگوت ایسالومون
۳۴۰۰۰۰۰ ریال
دکتر محسن مرادی اوجقاز دکتر محمدرضا الهی منش
۲۰۰۰۰۰ ریال
۵۰%
ناموجود
دکتر حمید ابهری
۱۴۰۰۰۰ ریال
دکتر سبحان طیبی دکتر بی تا آزاد بخت
۳۳۰۰۰۰۰ ریال